Szanowni Państwo

Amputacja jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na usunięciu fragmentu lub części ciała z przyczyn medycznych. Amputacja jest jedną z najstarszych procedur medycznych przeprowadzaną już w czasach starożytnych. Przyczyny amputacji są różnorakie i mogą dotyczyć przyczyn urazowych, przebiegu chorób oraz wad rozwojowych. Postępowanie medyczne po dokonanej amputacji opiera się na prawidłowym wygojeniu rany oraz stworzeniu kikuta, który umożliwia prawidłowe zaprotezowanie chorego. Elementem, który gwarantuje satysfakcję chorego oraz dobre wyniki leczenia jest odpowiedni dobór zaopatrzenia protetycznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb chorego i jego oczekiwań. Obecnie proponowane protezy pod względem wykorzystanych technologii oraz materiałów różnią się bardzo swoją budową od używanych w ubiegłych dziesięcioleciach i wykorzystują najnowsze odkrycia techniczne. Jednak nawet najlepsza proteza nie jest w stanie odtworzyć utraconej funkcji kończyny bez prawidłowo dobranego leczenia usprawniającego, które bazuje na zespole interdyscyplinarnym.

W skład zespołu wchodzi wiele osób z różnych dziedzin między innymi lekarz operujący, fizjoterapeuta, technik zaopatrzenia ortopedycznego, psycholog, pracownik socjalny i inni. Prawidłowy dobór zaopatrzenia protetycznego umożliwia choremu aktywny udział w społeczeństwie, a także kontynuowanie lub rozwijanie swoich zainteresowań, w tym również pasji sportowych. Kluczowym elementem, który prowadzi do odtworzenia utraconych funkcji jest integracja chorego ze społeczeństwem, w tym również z osobami po amputacjach, które mogą stanowić wymierny przykład dla osób które są na wczesnym etapie leczenia usprawniającego.

Interdyscyplinarny zespół zdaje się być kluczem do uzyskania sprawności funkcjonalnej chorych po amputacjach oraz umożliwia odtworzenie dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej, która jest niezwykle istotna w kontekście usprawniania chorych. Zmiany o podłożu psychogennym są częstą konsekwencją przeprowadzonej amputacji i w znaczący sposób, mogą negatywnie wpłynąć na proces usprawniania i osiągane przez chorych wyniki leczenia.

„Proteza która myśli” - postępowanie po amputacjach kończyn i możliwości ich zaprotezowania - to szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące przyczyn amputacji oraz zasady doboru odpowiedniego zaopatrzenia protetycznego i nauki ich wykorzystywania, a także zagadnienia dotyczące rehabilitacji medycznej chorych. Część warsztatowa obejmować będzie szereg czynności, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie usprawniania chorych po amputacjach (tj.: formowanie kikuta, nauka poruszania się po powierzchniach płaskich i po schodach przy użyciu różnych rodzajów protez itp.). Na szkoleniu zostaną zaprezentowane również najnowsze, dostępne na rynku medycznym protezy kończyn górnych i dolnych. Szkolenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" i przeznaczone jest dla studentów: fizjoterapii i pielęgniarstwa w PWSZ Gniezno. Wydarzenie ma formułę otwartą, stąd też serdecznie zapraszamy do udziału w nim, również przedstawicieli zawodów medycznych, tj.: fizjoterapeuci, pielęgniarki, inżynierowie biomedyczni, protetycy itp.

Mam nadzieję, że praktyczny wymiar szkolenia, pozwoli na podjęcie dyskusji na temat potrzeb wykorzystania nowych technologii w medycynie. W mojej ocenie temat amputacji i możliwości zaprotezowania chorych przez ostatnie dziesięciolecia był zaniedbywany i wymaga podjęcia szczególnych starań, aby nowe koncepcje i standardy leczenia były wdrożone jako ogólnie przyjęte normy. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w przygotowywanym przedsięwzięciu. Jestem przekonany, że poruszana tematyka jest nie tylko aktualna ale również potrzebna. Mam nadzieję, że uczestnictwo w szkoleniu „Proteza która myśli” pozwoli na zaszczepienie nowej koncepcji postępowania po amputacjach kończyn i możliwości ich zaprotezowania, a nawiązana współpraca okaże się owocna i będzie sukcesem dla wszystkich uczestników.


Łączę wyrazy szacunku

dr n. med. Adam Maksymilian Pogorzała
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju